Enter Title

Phòng điều dưỡng:

  P.Trưởng phòng: Phùng Thị Lĩnh

Trình độ chuyên môn: Đại học Điều dưỡng

I. Chức năng, nhiệm vụ

Phòng điều dưỡng là phòng nghiệp vụ có chức năng tổ chức và triển khai toàn bộ hoạt động tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện của Viện.

+  Xây dựng kế hoạch chăm sóc người bệnh toàn diện và tổ chức, triển khai thực hiện.

+  Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý về chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

+  Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật và Quy chế bệnh viện.

+  Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý của Viện. Tham gia hướng dẫn thực hành cho học viên đến học tập tại Viện.

+  Tham gia lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác chăm sóc người bệnh.

+  Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh trong Viện.

+  Phối hợp với Phòng Tổ chức Hành chính trong việc bố trí, điều động điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý trong Viện.

+  Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến về lĩnh vực điều dưỡng theo quy định.

+  Tổ chức họp người bệnh hàng tháng, chỉ đạo và kiểm tra họp hội đồng người bệnh tại các khoa hàng tuần.

+  Định kỳ sơ kết công tác chăm sóc người bệnh toàn diện. Thực hiện việc thống kê, báo cáo theo quy định.

+  Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.


Tin nổi bật
  • Tin đọc nhiều