(Theo Thông  39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế và Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND ngày 09/04/2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội)