Thời gian khám: Ngày 28/03/2023. Địa điểm khám: Tại Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện Mê Linh. Đối tượng khám bao gồm: Toàn thể cán bộ công chức, viên chức, hợp đồng cấp huyện thuộc huyện quản lý năm 2023.