Ngày 16/12/2021 Thầy Thích Minh Quảng chủ trì chùa Nội Đồng Tây Thiên ủng hộ 02 tấn gạo.